Dofinansowanie

Pozyskaj dotację na szkolenie!

Jestesmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.02/00141/2020), więc jeżeli jesteś pracodawcą, możesz uzyskać dofinansowanie dla siebie lub swoich pracowników! Krajowy Fundusz wspiera inicjatywy szkoleń i podwyższania kwalifikacji!

Jak pozyskać dofinansowanie na kursy w La’Koshi?

W celu sprawdzenia możliwości uzyskania dotacji należy śledzić stronę internetową swojego powiatowego Urzędu Pracy w zakresie ogłoszenia o naborze do KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Jeżeli możesz uczestniczyć w programie, należy złożyć papierowy lub elektroniczny wniosek do powiatowego Urzędu Pracy (tam, gdzie masz siedzibę firmy).

“Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego”

Departament Rynku Pracy

Co musi być we wniosku o dofinansowanie kursów?

Papierowy lub elektroniczny wniosek musi zawierać:

Dane pracodawcy (nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej)

Działania do sfinansowania z udziałem KFS (tutaj musisz określić swoje potrzeby, czyli kuszy i szkolenia, ich koszt i termin, formę kształcenia ustawicznego oraz liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, które będą w tym szkoleniu uczestniczyć.

Wysokość wydatków całkowitą, wnioskowaną wysokość wydatków dla KFS oraz wysokość wkładu pracodawcy.

Uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia ustawicznego i wyboru realizatora usługi wraz z jego danymi (czyli La’Koshi, o szczegóły zgłoś się do nas mailowo). Warto też określić plany na dalsze zatrudnienie osób, uczestniczących w szkoleniu. atków całkowitą, wnioskowaną wysokość wydatków dla KFS oraz wysokość wkładu pracodawcy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy; kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, program kształcenia i wzór dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności – to dostaniesz w Akademii La’Koshi.

Skontaktuj się z nami, pomożemy z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie na szkolenia Akademii La’Koshi!